. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 1/2
31. března 2010 - 10:26 | Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. | Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 1/2 | Komentářů: 18  

Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 1/2

Studie NRL, mající za cíl stanovit přesnou míru vlivu neionizujícího elektromagnetického pole a záření ve frekvenčním pásmu 0 Hz až 300 GHz na lidský organismus.

V roce 1997 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) výzkumný projekt, jehož úkolem bylo získat dostatek poznatků k definitivnímu rozhodnutí, zda kromě dvou zjištěných krátkodobých účinků expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 GHz (ohřívání tkáně těla a dráždění nervové soustavy) existují účinky jiné, například dlouhodobé, vyvolávající závažná onemocnění jako je rakovina, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Značné finanční prostředky, uvolněné na tento výzkum způsobily, že počet výzkumných pracovníků zaměřených na toto téma se zmnohonásobil a prudce stoupl i počet publikací a zpráv věnovaných tématu „elektromagnetické pole a zdraví“. Soubor vědeckých poznatků o vlivu elektromagnetického pole na člověka se při tom rozšířil do té míry, že nejistoty, které mimo jiné vedly k více než stonásobným rozdílům ve standardech stanovených nebo praktikovaných v různých zemích světa, byly ve velké míře odstraněny. Hlavní otázky, které byly předmětem výzkumného projektu WHO a na které se podařilo během minulých deseti let najít odpověď, je možné shrnout do čtyř bodů:

a) Závisí zdravotní riziko z expozice elektromagnetickým vlnám na tom, jaká je jejich modulace (impulzní, amplitudová, frekvenční)?

b) Způsobuje expozice člověka elektromagnetickým polím s intenzitou pod limity ICNIRP 1998, avšak působícím po dlouhou dobu, rakovinu nebo jiná závažná onemocnění jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba?

c) Existují osoby přecitlivělé k působení elektromagnetického pole, jejichž zdraví poškozuje i expozice elektromagnetickému poli s intenzitou hluboko pod limity ICNIRP 1998 [1]? (Tato údajná vlastnost podobná alergii na chemické nebo biologické látky dostala název „elektromagnetická hypersenzitivita“.)

d) Byla prokázána příčinná souvislost mezi výskytem akutní dětské leukémie a expozicí magnetickému poli u vedení vysokého napětí?

Ad a) Není sporu o tom, že tepelné účinky vysokofrekvenčního elektromagnetického pole závisejí jen na efektivních hodnotách jeho složek. Modulace tohoto pole by se mohla projevit tehdy, kdyby se při absorpci vysokofrekvenční energie v tkáni těla uplatnily nelineární procesy, které by dopadající vlnu zcela nebo částečně demodulovaly. V tkáni by se v takovém případě kromě vysokofrekvenčního proudu objevily i proudy (elektrická pole) s frekvencí modulace. Při nízké frekvenci by tyto proudy stejně jako kontaktní proudy dráždily nervovou soustavu, což by bylo nutné hodnotit paralelně s ohříváním tkáně.

V roce 1999 uspořádala Světová zdravotnická organizace k tomuto tématu speciální seminář v Erice na Sicílii [2], kterého se účastnilo přibližně 200 odborníků z celého světa. Závěr z tohoto semináře vyzněl negativně: při intenzitách vysokofrekvenčního pole, které nepřekračují limity ICNIRP 1998 [1], nelze očekávat ani při absorpci jakýmkoli způsobem modulovaného elektromagnetického pole jiné účinky, než tepelné. Nejdrastičtějším případem modulace elektromagnetické vlny je bezesporu sled velmi krátkých ostrých impulsů, běžně používaných v přehledových radarech. Takové impulsy způsobují při dostatečné intenzitě pole sluchový vjem (mikrovlnné „slyšení“). Počáteční interpretace, že slyšený zvuk dokazuje netepelné působení elektromagnetického pole, se však ukázala být mylnou: vnímaný zvuk vzniká v důsledku nepatrného zahřátí (nejvýše o několik desítek miliontin stupňů) mozku, které generuje zvukovou vlnu. Ta se dostane k zvukovým receptorům zevnitř.

Důsledné zhodnocení možného vlivu modulace absorbovaného elektromagnetického záření publikovali v roce 2007 P. Valberg, E. Deventerová a M. Repacholi v článku [3] uveřejněném v prestižním časopise Environmental Health Perspectives. Obsah i záběr článku je širší, než by se dalo soudit z jeho nadpisu. Je v něm mimo jiné proveden mikrofyzikální teoretický rozbor působení elektromagnetického pole v tkáni na buněčné, molekulární a atomové úrovni, který se opírá se o obsah frekvenčních složek modulace.

Ukazuje, že modulace nepřidává k tepelným účinkům pole žádné další specifické působení. Přeměna energie elektromagnetického vysokofrekvenčního záření v teplo zůstává jediným zjištěným potenciálně škodlivým vlivem absorpce vysokofrekvenční energie v tkáni těla. Praktický důsledek tohoto závěru se týká i hledání problematiky, která zůstala otevřená: nemá smysl studovat vždy znovu po zavedení nějaké nové technologie přenosu informací její potenciálně odlišná zdravotní rizika.

Technologie GSM, UMTS, WiFi, digitální přenos informací atd. používají elektromagnetické vlny, jejichž vlastnosti jsou popsány Maxwellovými rovnicemi a její kvantové interakce s látkou, počítaje to živou tkáň, Schroedingerovou rovnicí. Často používaný argument, že není nic nebo málo známo o rizicích z expozice poli z nově zaváděných technologií používajících elektromagnetická pole, svědčí o neznalostech základů fyziky. Valberg et al poukazují ve svém článku také na to, že nezávislost působení vysokofrekvenčního pole na modulaci znamená, že i rizika z dlouhodobého působení vysokofrekvenčních polí emitovaných anténami základnových stanic na člověka je třeba hodnotit i podle skutečnosti, že vysílání rozhlasových stanic VKV a televize je v provozu déle než padesát let, aniž se zjistily jakékoli nepříznivé účinky šířených elektromagnetických vln. To se v článku explicitně konstatuje. Jakékoli dlouhodobé nepříznivé účinky slabých elektromagnetických vysokofrekvenčních polí lze proto bezpečně prohlásit za neexistující.

Ad b) Kvanta elektromagnetického pole s frekvencí do 300 GHz mají energii zhruba stokrát menší, než je energie tepelného pohybu molekul v živé tkáni. Z tohoto prostého důvodu nelze očekávat při absorpci vysokofrekvenční energie v tkáni těla jiné účinky, než tepelné: absorpce fotonu zvýší vnitřní energii molekuly (většinou jde o energii rotace molekuly, u větších molekul i o energii vibrační), ta však při srážce s jinou molekulou tuto energii ztratí. Přitom se buď zvýší rotační energie této další molekuly, nebo se srážka projeví zvýšením translační energie (rychlosti pohybu) této molekuly.

Změny energie rotace, vibrace nebo pohybu molekuly způsobené absorpcí kvanta elektromagnetického pole jsou v porovnání s energií předávanou při srážkách molekul při tepelném pohybu velmi malé a v žádném případě nemohou vést ke změně struktury molekuly. Molekuly důležité pro životní funkce musí být totiž dostatečně robustní, aby se jejich struktura nezměnila ani při tepelných srážkách mezi molekulami, natož při absorpci alespoň stokrát méně energetických kvant elektromagnetického záření.

Přes tuto jednoduchou bilanci opírající se o fundamentální zákony kvantové fyziky se mnoho výzkumů zaměřilo právě na hledání změn, které by po ozáření vysokofrekvenčním zářením narušily funkci důležitých molekul například přetrháním řetězců v molekulách DNA. Není přitom tak málo publikací, které takové nečekané objevy hlásily a hlásí. Poučným a současně smutným příkladem jsou publikace výzkumného týmu s názvem Reflex, který vedl profesor vídeňské lékařské univerzity F. Adlkofer. Autoři z této skupiny v roce 2005 [4]ohlásili, že se jim - v historii vůbec poprvé - podařilo dokázat poškozování molekul DNA slabým elektromagnetickým polem s frekvencí a intenzitou používanou mobilními operátory, a na tomto objevu trvali i poté, co se nepodařilo tento výsledek nezávisle ověřit. Publikovali k tomu další práce se stejným výsledkem, poslední v roce 2008 [5]. Právě u této práce se však podařilo Dr. Lerchlovi z Brémské univerzity rozborem statistického rozložení jednotlivých pozorování ukázat [6], že publikované výsledky nemohou pocházet z experimentu. Laborantka, která následky působení pole na molekuly vyhodnocovala, se pak přiznala, že si výsledky vymyslela.

I po roce 2008 tedy platí, že žádný ověřený vědecký výsledek, který by dokazoval poškození molekuly v buňkách živé tkáně, neexistuje. Tepelné působení zůstává i po více než padesáti letech používání zařízení emitujících vysokofrekvenční pole jeho jediným zjištěným potenciálně škodlivým faktorem.

Odkazy & Download:
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústavy
NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Informace vydávané Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Informace NRL č. 16/2009GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Příbuzné články:
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 1/2
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 2/2

Komentáře (18):

Zobrazit starší 30 dnů (18)...

Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PRESTO - Rychlý a univerzální USB programátor
PRESTO je velmi rychlý programátor moderní koncepce. Programuje velké množství součástek - mikrokontroléry, CPLD, FPGA, sériové FLASH a EEPROM, apod.
Skladem od 2196 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007