. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 2/2
1. dubna 2010 - 8:21 | Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. | Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 2/2 | Komentářů: 7  

Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 2/2

Studie NRL, mající za cíl stanovit přesnou míru vlivu neionizujícího elektromagnetického pole a záření ve frekvenčním pásmu 0 Hz až 300 GHz na lidský organismus.

Ad c) Představa, že někteří lidé jsou přecitlivělí k expozici elektromagnetickému poli, vznikla před třiceti lety. Švédský profesor U. Bergqvist (viz přehledová práce [7]) se tím snažil vysvětlit potíže jako svědění kůže a vyrážky, které hlásili někteří pracovníci obsluhující počítačové monitory, zatímco naprostá většina jiných takové potíže neměla. Postupně se koncepce přecitlivělosti (hypersenzitivity) některých osob na elektromagnetické pole rozšířila i na pole generované jinými elektrickými zařízeními, počítaje v to vysílače všeho druhu a nízkofrekvenční domácí spotřebiče.

Také soupis zdravotních potíží se rozšířil prakticky na všechna známá onemocnění (nespavost, bolení hlavy, závratě, únava, svědění kůže, ztráta chuti k jídlu, hučení v uších, zhoršení paměti a soustředění, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, srdeční potíže, zažívací potíže, změny v aktivitě mozku a nervové soustavy, zánětlivé a alergické reakce, stresové reakce, genotoxické efekty, změny funkce imunitního systému a mnoho typů rakoviny počítaje v to dětskou leukémii atd.). Příčinný vztah mezi expozicí (zpravidla extrémně slabému) elektromagnetickému poli a zdravotními potížemi, které jeho působení přisuzovali nemocní lidé i výzkumníci, se sice přes velké úsilí a finanční zajištění nikdy nepodařilo dokázat, ale koncepce „alergie“ na elektromagnetické pole je stále živá. V některých státech Evropy se k hypersenzitivitě na elektromagnetické pole hlásí podle tvrzení jejich mluvčích až tři procenta populace. Požadavek, že se při stanovení standardů musí s jejich handicapem počítat, uznávají v řadě zemí i oficiální orgány.

Potíž je v tom, že představa o hypersenzitivitě některých lidí k elektromagnetickému poli je mylná. Už déle než třicet let však nejen vede k plýtvání veřejnými penězi, ale, co je horší, vytváří podmínky pro psychogenní onemocnění lidí, citlivých nikoli k elektromagnetickému poli, nýbrž ke zprávám o jeho zhoubném působení. Za celou dobu, co se provádějí výzkumy s lidmi, kteří se hlásí jako „elektro-hypersenzitivní“, se nepodařilo dokázat příčinnou souvislost jejich potíží s přítomností a intenzitou elektromagnetického pole, kterému jsou vystaveni. Mezinárodní seminář Světové zdravotnické organizace [8], který se konal v říjnu 2004 v Praze a účastnilo se ho 152 osob, v závěru jednoznačně deklaroval, že nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi ohlašovanými potížemi a expozicí elektromagnetickému poli.

Název elektromagnetická hypersenzitivita (EHS, Electromagetic HyperSensitivity) byl proto nahrazen neutrálním názvem idiopatická environmentální nesnášenlivost (IEI, Idiopatic Environmental Intolerance). Jedním z důvodů, proč se tento výsledek ignoruje, je okolnost, že nebylo oficiálně vyhlášeno také vysvětlení ohlašovaných potíží. Přitom již v roce 1995 takové vysvětlení publikovali v přehledném článku [9] tři švédští profesoři: jde o psychosomatický syndrom. Vysvětlení se ignorovalo a výzkumné práce bez jakýchkoli pozitivních výsledků pokračují i po pražském semináři [8] za finanční podpory jdoucí do desítek milionů euro. Snad se dá očekávat, že tuto situaci změní uskutečněný přímý experiment, sledující dráždění center v mozku metodou funkčního magnetického rezonančního zobrazování. Dr. M. Landgrebe a Dr. U. Frick ukázali touto metodou opravdu přesvědčivě [10], že fiktivní (tj neexistující, ale nepravdivě ohlášené) elektromagnetické pole působí u osob, které se pokládají za hypersenzitivní, reálné podráždění té části mozku, která ohlašuje bolest nebo nepříjemný pocit. Za představou profesora Bergqvista je tím udělána definitivní tečka.

To má velký význam i pro léčbu onemocnění osob pokládajících se za hypersenzitivní, protože jejich potíže jsou reálné a často tak závažné, že se dostanou i do pracovní neschopnosti nebo se odstěhují z města do maringotky v lese v domnění, že se tak zcela vyhnou expozici elektromagnetickému poli. Lze očekávat, že správná diagnóza povede i ke účinné terapii. V každém případě je možné konstatovat, že na otázku o existenci elektromagnetické hypersenzitivity byla dána jednoznačná a negativní odpověď.

Ad d) Také otázka, zda (neparně) zvýšený výskyt dětské leukémie u dětí bydlících blízko vedení velmi vysokého napětí má příčinnou souvislost s expozicí nízkofrekvenčnímu (50 Hz, případně 60 Hz) magnetickému poli, je stará 30 let. Statistickou korelaci mezi těmito dvěma parametry ohlásili v roce N. Wertheimer a E. Leeper [11], a od té doby bylo provedeno na toto téma několik desítek nákladných epidemiologických studií. Na obr. 1 převzatém z přehledu profesora J. E. Mouldera [12] je soubor výsledků jednotlivých epidemiologických studií za dvě pětiletá období.

Body ležící napravo od svislé čáry patří studiím, které našly statistickou korelaci ve směru zvýšeného výskytu tohoto onemocnění. Body ležící vlevo od dělicí svislé čáry znamenají korelaci v opačném směru – tedy ve směru menšího výskytu sledovaného onemocnění. V jazyce epidemiologických studií by bylo možné říci, že body vpravo od dělicí (neutrální) čáry ukazují na škodlivý účinek, body nalevo naopak ukazují na protektivní účinek tohoto pole vzhledem k onemocnění dětskou leukémií. Bodů napravo je skoro stejně jako nalevo, patří ovšem různým počtům případů a mají tedy různou váhu. Bod získaný metaanalýzou leží sice velmi blízko neutrální čáry, je však od ní vpravo a znamená tedy tendenci k zvýšenému výskytu sledovaného onemocnění. Podobné výsledky byly získány v metaanalýzách z pozdějších let. Z toho důvodu zařadila v roce 2002 Mezinárodní agentura pro boj s rakovinou nízkofrekvenční magnetické pole do skupiny 2B, tedy jako možný karcinogen.


Obr. 1: Soubor výsledků epidemiologických studií za dvě pětiletá období [12]

Epidemiologické studie nemohou dokázat příčinnou souvislost. Pokusy na zvířatech karcinogenní vliv nízkofrekvenčního magnetického pole nezjistily ani při řádově vyšších polích, než jaké se vyskytují u vedení vysokého napětí. Nepodařilo se také přes velké úsilí najít plausibilní mechanismus, kterým by slabé magnetické pole mohlo způsobit nebo podpořit vznik sledované nemoci. Epidemiologické studie zaměřené na jiné druhy rakovinných onemocnění podobnou korelaci nezjistily. Ve vědecké komunitě převládá nyní názor, že nacházená velmi slabá, byť signifikantní korelace mezi magnetickým polem v blízkosti vedení vysokého napětí a výskytem dětské leukémie je způsobena jevem označovaným i v češtině slovem „bias“, tedy nadržováním, nebo neodhaleným rušivým vlivem („konfounderem“). V každém případě se konstatuje, že příčinná souvislost mezi slabým magnetickým nízkofrekvenčním polem a větším výskytem dětské leukémie nebyla prokázána.

Třicet let opakované představě o vlivu magnetického pole s indukcí rovnou 0,4 mikrotesla, tedy s indukcí 250 krát menší než je současná referenční hodnota ICNIRP pro ostatní osoby (tato hodnota vychází z hodnocení epidemiologických studií), však zasadil nečekanou ránu výzkum, který provedl Dr. G. Draper [13]. Ten využil databázi s více než devíti tisíci případů dětské leukémie zaznamenaných v Británii, zjistil bydliště postižených dětí a hledal zvýšený výskyt nemocných v různých vzdálenostech od vzdušných vedení vysokého napětí. Zvýšení skutečně našel, ale bylo zjistitelné ještě v pásu vzdáleném 200 až 600 metrů od vedení. Nečekaný výsledek G. Draper sám komentoval tak, že v této vzdálenosti nemůže zvýšený výskyt dětské leukémie souviset s působením magnetického pole generovaného elektrickým proudem procházejícím dráty vedení vysokého napětí.

Objevily se ihned nové spekulace, například vliv iontů, které z koronového výboje na drátech odnáší vítr do značné vzdálenosti. Je těžké si představit, jakým mechanismem by tyto ionty způsobovaly dětskou leukémii, ale jedno je jisté: magnetické pole od proudu v drátech vysokého napětí je v uvedené vzdálenosti menší než pozadí způsobené rozvodem elektrického proudu v bytech. A to je nezávislé na vzdálenosti od vedení vysokého napětí. Není třeba zdůrazňovat, že i tento třicetiletý omyl měl a má závažný ekonomický a politický dopad.

Závěr:
Teplo a indukované proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole může poškodit zdraví. Kdy se toto zjištění projeví na celosvětové harmonizaci standardů, lze těžko předvídat. Zájmy zajistit pokračování výzkumných prací a často záměrně šířené poplašné zprávy o rakovině mozku z mobilu a o leukémii z drátů vysokého napětí mohou totiž uplatnění vědeckých poznatků výrazně zdržet, jak je známo i z jiných oborů. Co by se však zdržet nemělo, je nalezení odpovědi na otázku, jak při intenzivním a dobře placeném výzkumu mohly desítky let vydržet neodhaleny zcela evidentní a hodně drahé omyly.¨

Literatura:
[1] International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP): Guidelines on limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics Vol. 74, April 1998, No. 4, pp. 494 – 522
[2] Mezinárodní seminář o biologických projevech pulzních radiofrekvenčních polí, jejich zdravotních důsledcích a standardech pro tato pole. Erice, Itálie, 21. - 27. listopadu 1999
[3] Peter A. Valberg, T. Emilie van Deventer, and Michael H. Repacholi. Base Stations and Wireless Networks – Radiofrequency (RF) Exposures and Health Consequences. Environmental Health Perspectives Vol. 115 No 3, March 2007, pp. 416-423
[4] Diem E, Schwarz C, Adlkofer F, Jahn O, Rudiger H. Non-thermal DNA breakage by mobile-phone radiation (1800MHz) in human fibroblasts and in transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro. Mutat Res. 583:178- 183, 2005.
[5] Schwarz C, Kratochvil E, Pilger A, Kuster N, Adlkofer F, Rüdiger HW (2008) Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes. Int Arch Occup Environ Health. DOI 10.1007/s00420-008-0305-5
[6] Alexander Lerchl: Comments on “Radiofrequency electromagnetic Fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes” by Schwarz et al. (Int Arch Occup Environ Health 2008: doi: 10.1007/s00420-008-0305-5). Int Arch Occup Environ Health DOI 10.1007/s00420- 008-0323-3
[7] Bergqvist U.; Vogel E. Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields. A report prepared by a European group of experts for the European Commission, DGV Arbete och Hälsa 19; 1997:19. Swedish National Institute for Working Life, Stockholm. ISBN 91-7045-438-8.
[8] Electromagnetic Hypersensitivity. Proceedings International Workshop on EMF Hypersensitivity, Prague, Czech Republic. October 25 -27, 2004.World Health Organization, Ed.: Kjell Hanson Mild, Mike Repacholi, Emilie van Deventer, Paolo Ravazzani
[9] Göthe C. L., Odont, C. M., Nilsson, C.G: The environmental somatisation syndrome. Psychosomatics 36: 1-11; 1995
[10] The Economist, tištěné vydání 25. září 2008. Sham radiation can cause real pain. Předběžná zpráva o MRI experimentu. Michael Landgrebe and Ulrich Frick, University of Regensburg. Odborný článek těchto autorů je v tisku.
[11] Wertheimer N, Leeper ED: Electrical wiring configurations and childhood cancer. Am. J. Epidem., 109. No. 3: 273-284, 1979
[12] John E. Moulder, Professor of Oncology, Medical College of Wisconsin. http://www.mcw.edu/display/docid5175.htm
[13] Draper, G. British Medical Journal, June 4, 2005; vol 330: pp 1290-1295.

Zpracovali: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. v lednu 2009

Odkazy & Download:
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústavy
NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Informace vydávané Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Informace NRL č. 16/2009GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Příbuzné články:
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 1/2
Vliv elektromagnetického pole na lidský organismus - 2/2

Komentáře (7):

Zobrazit starší 30 dnů (7)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007