. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Knihovna presto.dll I - Představení
22. července 2010 - 10:22 | Pandatron | Knihovna presto.dll I - Představení | Komentářů: 2  

Knihovna presto.dll I - Představení

Společnost ASIX s.r.o. představila knihovnu presto.dll, určenou pro uživatelské ovládání pinů programátoru PRESTO. Cílem je možnost obecnějšího využívání programátoru, tedy i mimo standardně dodávaný software (UP, JTAG Player, ...), pro účely ladění, testování nebo libovolné uživatelské komunikace.

Jelikož se podle výsledků naší ankety jedná o nejpoužívanější programátor, rozhodli jsme se uveřejnit nejen část dostupné aplikační poznámky, ale rovněž i kompletní příklad aplikace ve spojení s mikrokontrolérem.

Knihovna PRESTO.DLL
Funkce implementované v presto.dll umožňují na jednotlivých pinech programátoru nastavovat logické úrovně dle potřeby nebo číst jejich stav, takto lze vytvářet různé komunikační protokoly. Pro ovládání všech pinů, které umožňují výstup, je tu funkce QSetPins(), pro čtení pinů s možností vstupu funkce QGetPins(). Funkcí QSendByte() je možné rychle poslat SPI Byte na pinech data a clock, pokud je současně potřeba i číst, použije se funkce QSendByte_OutIn(). Dále jsou tu funkce pro nastavení vlastností programátoru, ovládání napětí a funkce pro čtení návratových hodnot.

Tuto knihovnu je možné použít se všemi programátory PRESTO bez ohledu na verzi hardware.

Značení pinů programátoru
V tomto dokumentu jsou pro větší přehlednost jednotlivé piny programátoru značeny zjednodušeně, jak je naznačeno v následující tabulce.

Název pinu Označení Funkce Poznámka
P1 - VPP (13V) P I/O, 13 V logické úrovně nebo programovací napětí
P2   klíč  
P3 - VDD VDD napájecí výstup 5 V napájení nebo vstup externího napájení
P4 - GND GND napájecí  
P5 - DATA/MOSI D I/O rychlý výstup dat funkcí QShiftByte()
P6 - CLOCK C O rychlý výstup hodin funkcí QShiftByte()
P7 - MISO I I  
P8 - LVP L I/O  

Význam: I - vstupní pin, O - výstupní pin, I/O - vstupní i výstupní pin, 13 V - programovací napětí

Způsob práce s programátorem
Příkazy se z podstaty USB vykonávají ve frontě. Čekání na odpověď od každého jednotlivého volání, například QGetPins(), by práci velmi zpomalilo.

U některých příkazů, kde je to zvlášť žádoucí, např. QOpenPresto(), je vhodné nepokračovat dokud se výsledek nepotvrdí. Cyklus příkaz › PRESTO › odpověď trvá většinou okolo jednotek až desítek milisekund.

Ve stejném pořadí, v jakém byly do fronty zadávány příkazy (funkce Q...()), se vyčítají jejich odpovědi. Vrácená data je možné číst buď neblokujícím způsobem funkcí AGet() nebo blokujícím způsobem funkcí AGetBlocking().

Seznam funkcí

void __stdcall QOpenPresto(int sn);
void __stdcall QClosePresto(void);
void __stdcall QSetPins(int pins);
void __stdcall QGetPins(void);
void __stdcall QPoweronVdd(int delayus);
void __stdcall QPoweroffVdd(void);
void __stdcall QDelay(int delayus);
void __stdcall QSetActiveLED(bool led);
bool __stdcall AGet(int *answer);
int __stdcall AGetBlocking(void);
void __stdcall AClearFatalError(void);
void __stdcall QShiftByte(int databyte, int mode);
void __stdcall QShiftByte_OutIn(int databyte, int mode, int InputPin);
void __stdcall QCheckSupplyVoltage(void);
void __stdcall QPoweronVpp13V(void);
void __stdcall QPoweroffVpp13V(void);
void __stdcall QSetDPullup(bool dpullup_on);
void __stdcall QCheckGoButton(void);
void __stdcall QSetPrestoSpeed(int speed);

Následuje jejich podrobnější popis:

QOpenPresto()
Funkce zkusí otevřít PRESTO. Pokud je parametr sn rovný -1, otevře jedno PRESTO bez ohledu na jeho sériové číslo. V případě, že sn není -1, pak jeho hodnota specifikuje sériové číslo programátoru tak, že pokud je sériové číslo PRESTA A6016789, pak sn by mělo být 0x6789. Sériové číslo definují poslední čtyři znaky v hexa tvaru.

void __stdcall QOpenPresto(int sn);

Parametr:

sn - Sériové číslo programátoru.

Návratové hodnoty:

OPEN_OK - otevření se zdařilo
OPEN_NOTFOUND - programátor nenalezen
OPEN_CANNOTOPEN - nelze otevřít
OPEN_ALREADYOPEN - nelze otevřít, programátor je již otevřený

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:

QOpenPresto(0x6789); // otevře PRESTO SN A6016789


QClosePresto()
Zavře PRESTO a vypne napětí, pokud na jeho výstupu nějaká jsou.

void __stdcall QClosePresto(void);

Návratové hodnoty:

CLOSE_OK
CLOSE_CANNOTCLOSE - Nebyl otevřený programátor.

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().


QSetPins()
Nastaví výstupní piny programátoru podle konstant.
Pozor: Pokud je v jednom požadavku více změn pinů najednou, nejprve se zároveň nastaví piny D a C a pak L a P. Nelze tedy udělat hranu na např. L a C zároveň, ale na D a C ano, toho lze využít u sériových komunikací.

void __stdcall QSetPins(int pins);

Parametr:

pins - Definuje požadované hodnoty na pinech programátoru.

Příklad:
Chci-li nastavit D do log.1, C do log. 0 a stav ostatních signálů nechat nezměněný, zavolám funkci

QSetPins((PINS_HI<<PINS_D_BIT)|(PINS_LO<<PINS_C_BIT));


QGetPins()
V odpovědi pošle logické úrovně, které PRESTO vidí na pinech D, L, I a P. Pin C nelze číst. Viz konstanty pro AGet().

void __stdcall QGetPins(void);

Návratové hodnoty:

GETPINS_CODE + hodnoty pinů

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:
Chci-li přečíst stav na pinu I, zavolám funkci QGetPins() a následně přečtu vrácená data funkcí AGet(). Funkce AGet() vrátí např. hodnotu 0x40B. V této hodnotě jsou vráceny stavy všech vstupních pinů, proto vyfiltruji jen stav pro pin I konstantou GETPINS_PINI, zde na I je log. 1.

 if (AGet(data)) {
  if ((data & GETPINS_PINI)==GETPINS_PINI ) {
   //on the I pin there is log. 1
  } else {
   //on the I pin there is log. 0
  }
 }


QDelay()
Čeká stanovenou dobu. Granularita časovače je 170,66 µs (12 MHz/2048), zadaná hodnota je zaokrouhlena na nejbližší vyšší násobek 170,66 µs.

void __stdcall QDelay(int delayus);

Parametr:

delayus - Doba čekání v µs.

Příklad 1:
Chci-li v signálech udělat prodlevu 7 ms, zavolám funkci

QDelay(7000);

Příklad 2:
Při zavolání QDelay(5), je hodnota zaokrouhlena nahoru a programátor udělá prodlevu 170.66 µs.


QPoweronVdd()
Zapne na pin VDD napětí z USB, tj. cca 5V, čeká stanovenou dobu a zkontroluje, zda proud není větší než 100 mA. Pokud ano, napětí vypne. Napětí při zkratu nebude přítomno výrazně déle než je v parametru stanovená doba. V odpovědi funkce vrátí hodnotu podle výsledku této operace. Přestože odpověď přijde až za cca 20 ms, napětí už je spolehlivě vypnuto, toto je ošetřeno na straně HW. Dobu je třeba volit s rozvahou, dlouhá nastavená doba je při chybě zapojení nebezpečná pro obvody programátoru.
V případě, že není zapnuté interní napájení z programátoru, je možné použít externí napětí v rozsahu 2,5 - 5 V. Logické úrovně na datových pinech odpovídají velikosti napětí na VDD.

void __stdcall QPoweronVdd(int delayus);

Parametr:

delayus - Doba v µs po které bude provedena kontrola nadproudu.

Návratové hodnoty:

POWERON_OK - Podařilo se zapnout interní napájení.
POWERON_OCURR - Byl detekován nadproud, napětí bylo vypnuto.

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:
Chci-li zapnout interní napájení na pin VDD a zkontrolovat nadproud po 10 ms, zavolám funkci

QPoweronVdd(10000);


QPoweroffVdd()
Vypne napětí na pinu VDD.

void __stdcall QPoweroffVdd(void);


QSetActiveLED()
Rozsvítí / zhasne ACTIVE LED na PRESTU.

void __stdcall QSetActiveLED(bool led);

Parametr:

led - Pokud je proměnná True, LED se rozsvítí, pokud je False, LED se zhasne.

Příklad:

Chci-li rozsvítit ACTIVE LED na programátoru, zavolám funkci QSetActiveLED(true), pro její zhasnutí funkci QSetActiveLED(false).


QShiftByte()
Na pinu D odešle 1 Byte specifikovaný proměnnou databyte a současně na pinu C generuje hodinový signál. Proměnná mode specifikuje mód podle specifikace SPI, podle kterého budou data odeslána, možné jsou módy 1 a 3, ostatní módy funkce nepodporuje, je možné je vytvořit ručně v kombinaci s použitím funkce QSetPins(), což bude ale pomalejší. V případě, že je zvolen mód, který neodpovídá současné logické úrovni na pinu C, je tento pin nejprve nastaven do potřebného stavu. Tedy např. pokud je před zavoláním této funkce na C log. 0 a funkce je zavolána s parametrem mode=1, C se nejprve nastaví do log. 1 a potom se teprve odešle databyte. Zadaná data jsou posílána počínaje LSB, frekvence hodin odpovídá hodnotě nastavené funkcí QSetPrestoSpeed(). Funkce QShiftByte() umožňuje rychlejší generování signálů než při použití QSetPins().


Obr. 1: Popis SPI módů

void __stdcall QShiftByte(int databyte, int mode);

Parametry:

databyte - Proměnná pro data, která se mají odeslat.
mode - Proměnná definuje SPI mód, podle zvoleného módu může mít hodnotu 1 nebo 3.

Příklad:

Chci-li poslat Byte 0x3A v SPI módu 1, zavolám funkci

QShiftByte(0x3A, SHIFT_MODE1);


QShiftByte_OutIn()
Funkce stejně jako QShiftByte() vygeneruje signály C a D podle zadaných parametrů, navíc ale ještě současně čte data z pinu zvoleného proměnnou InputPin. Viz konstanty pro volbu vstupního pinu. V případě, že je jako vstupní pin zvolen pin D, je před operací nastaven do třetího stavu a data z něj jsou jen čtena.

void __stdcall QShiftByte_OutIn(int databyte, int mode, int InputPin);

Parametry:

databyte - Proměnná pro data, která se mají odeslat.
mode - Proměnná definuje SPI mód, podle zvoleného módu může mít hodnotu 1 nebo 3 V. Mode 1 jsou data čtena s náběžnou hranou hodin, v mode 3 se sestupnou.
InputPin - Podle hodnoty proměnné je zvolen vstupní pin.

Návratová hodnota:

SHIFT_BYTE_OUTIN_CODE + přečtená data

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:

Chci-li poslat Byte 0x4C v SPI módu 3 a současně číst příchozí data na pinu I, zavolám funkci

QShiftByte_OutIn(0x4C, SHIFT_MODE3, SHIFT_OUTIN_PINI);


QCheckSupplyVoltage()
V odpovědi pošle kód odpovídající napětí, které programátor vidí na pinu VDD. Viz konstanty odpovídající zjištěným napětím.

void __stdcall QCheckSupplyVoltage(void);

Návratové hodnoty:

SUPPLY_VOLTAGE_CODE + SUPPLY_VOLTAGE_xV

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:
Chci-li zkontrolovat napětí na VDD, zavolám funkci QCheckSupplyVoltage() a následně přečtu výsledek funkcí AGet(). AGet() vrátí např. 0x701 z čehož je zřejmé, že na VDD je napětí > 2 V a < 5 V.

 if (AGet(data)) {
  if (data == SUPPLY_VOLTAGE_CODE | SUPPLY_VOLTAGE_5V) {
   // na pinu VDD je 5V
  } else if (data == SUPPLY_VOLTAGE_CODE | SUPPLY_VOLTAGE_2V) {
   // na pinu VDD je >2V
  } else if (data == SUPPLY_VOLTAGE_CODE | SUPPLY_VOLTAGE_0V) {
   // na pinu VDD je 0V
  }
 }


QPoweronVpp13V()
Funkce zapne programovací napětí 13 V na pinu VPP programátoru. Pokud programátor po zapnutí 13 V detekuje na VPP nadproud, je toto napětí opět vypnuto. V odpovědi pošle informaci zda zapnutí VPP proběhlo v pořádku.

void __stdcall QPoweronVpp13V(void);

Návratové hodnoty:

VPP_OK - Programovací napětí bylo zapnuto.
VPP_OCURR - Byl detekován nadproud, programovací napětí bylo opět vypnuto.

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().


QPoweroffVpp13V()
Vypne programovací napětí 13 V na pinu VPP.

void __stdcall QPoweroffVpp13V(void);


QSetDPullup()
Připojí/odpojí pull-up rezistor 2k2 na pinu D. Ve výchozím stavu tento rezistor není připojený.

void __stdcall QSetDPullup(bool dpullup_on);

Parametr:

dpullup_on - Proměnná specifikuje, zda se připojí (dpullup_on=True) nebo odpojí (dpullup_on=False) pull-up na D.


QCheckGoButton()
Zkontroluje tlačítko na programátoru a v odpovědi pošle jeho stav. Viz specifikaci odpovědí.

void __stdcall QCheckGoButton(void);

Návratové hodnoty:

GO_BUTTON_NOT_PRESSED
GO_BUTTON_PRESSED

Návratové hodnoty jsou vraceny prostřednictvím funkce AGet() nebo AGetBlocking().

Příklad:
Chci-li zjistit, zda je stisknuto tlačítko, zavolám funkci QCheckGoButton(), a následně pokud funkce AGet(data) vrátí 0x901, je tlačítko stisknuto.

 if (data==GO_BUTTON_PRESSED) {
  // tlačítko je stištěno
 }


QSetPrestoSpeed()
Nastaví rychlost hodin na pinu C. Toto nastavení ovlivňuje rychlost signálů generovaných funkcemi QShiftByte() a QShiftByte_OutIn(), ale i QSetPins(). Viz specifikaci konstant.

void __stdcall QSetPrestoSpeed(int speed);

Parametr:

speed - Definuje rychlost hodin.

Příklad:
Chci-li nastavit rychlost hodin pro funkce QShiftByte... na 750 kHz, zavolám funkci

QSetPrestoSpeed(PRESTO_CLK4);


AGet()
Vrátí bool podle toho, jestli je nebo není k dispozici nějaká odpověď, případně vrátí v parametru i hodnotu odpovědi.

bool __stdcall AGet(int *answer);

Návratové hodnoty:

Funkce vrátí True, pokud jsou k dispozici vrácená data, False v opačném případě.
answer - Vrácená hodnota odpovědi.

Příklad:
Chci-li zjistit, zda už přišla odpověď od programátoru a jaká, otestuji to funkcí

 if (AGet(data)) {
  // vrácená hodnota je k dispozici v proměnné data
 }


AGetBlocking()
Čeká, dokud nějaká odpověď nepřijde, poté vrátí hodnotu odpovědi.

int __stdcall AGetBlocking(void);

Návratová hodnota:

Funkce vrátí hodnotu odpovědi.

Příklad:
Chci-li počkat, až přijde odpověď od programátoru a až potom pokračovat, použiji AGetBlocking().
Tuto funkci může být vhodné použít např. po otevření PRESTA

 QOpenPresto(-1);
 if (AGetBlocking()==OPEN_OK) {
  // programátor otevřen
 } else {
  // nepodařilo se otevřít programátor
 }


AClearFatalError()
Smaže závažnou chybu. Po smazání závažné chyby je PRESTO zavřeno a je ho potřeba znovu otevřít. Jakékoli příkazy ve frontě již nebudou provedeny a žádné odpovědi, které měly přijít přes AGet() nebo AGetBlocking() už nikdy nepřijdou.

void __stdcall AClearFatalError(void);


Obr. 2: Knihovnu je možné použít se všemi programátory PRESTO bez ohledu na verzi hardware

Odpovědi:
Přehled možných odpovědí a nadefinovaných konstant je dostupný v aplikační poznámce, která je ke stažení na konci článku nebo webových stránkách výrobce.

Závažné chyby
Žádná z výše uvedených funkcí Q...() nevrací závažné chyby, ty se generují asynchronně. Pokud k takové chybě dojde, AGet() a AGetBlocking() pořád dokola opakují tuto jednu hodnotu, dokud není chyba smazána pomocí AClearFatalError(). Po smazání závažné chyby je PRESTO zavřeno a je ho potřeba znovu otevřít. Jakékoli příkazy ve frontě již nebudou provedeny a žádné odpovědi, které měly přijít přes AGet() nebo AGetBlocking() už nikdy nepřijdou.

K závažným chybám dojde, pokud je ze zdroje VPP (13 V) odběr více než 70 mA, ze zdroje VDD (5 V) odběr více než 100 mA nebo na pinu VDD je větší napětí než cca 7 V.

Pozor! Pokud je závažná chyba vyvolána tím, že na pinu VDD je napětí větší než 7 V, samotné vyvolání chyby PRESTO nezachrání před zničením. Je především potřeba ho okamžitě odpojit od zdroje.

Upozornění pro I2C
PRESTO neumí číst pin C – SCL. Nemůže tedy pracovat na sběrnici, na které jsou součástky, které dělají WAIT stavy. PRESTO se nesnese s dalším masterem na sběrnici.

Závěr
Tolik k samotné presto.dll knihovně. V příštím díle se zaměříme na praktické použití dostupných funkcí a vytvoříme si jednoduchý příklad aplikace, určené pro vyčítání hodnot z programované/laděné součástky.

Více informací o presto.dll knihovně i její bezplatné stažení je k dispozici na webových stránkách firmy ASIX s.r.o. - KNIHOVNA PRESTO.DLL.

Odkazy & Download:
Domovská stránka ASIX s.r.o.
PRESTO - rychlý USB programátor

UP - software pro programátory ASIX
Knihovna PRESTO.DLL
Aplikační poznámka k presto.dllGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...

host
2. Dne 22. 07. 2010 v 18:54 zaslal host
Bez titulku
Bylo by fajn, kdyby ten příklad byl i včetně software. Ne že by byl nějaký problém něco jednoduchého vytvořit, ale když už by se s tím někdo dělal... Díky :-)


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGSM-SIM900: GSM/GPRS modul SIM900
Čtyřpásmový GSM/GPRS modul s SIM900 firmy SIMCom a podporou SMS, MMS, GPRS Class 10, TCP/IP, FTP a dalších.
Skladem od 790 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007