. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
ČTÚ hodlá monitorovat WiFi a další spoje
21. listopadu 2011 - 8:45 | Pandatron | ČTÚ hodlá monitorovat WiFi a další spoje | Komentářů: 7  

ČTÚ hodlá monitorovat WiFi a další spoje

Oznámení o záměru Českého telekomunikačního úřadu zavést evidenci některých stanic, které využívají rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

Cílem tohoto oznámení záměru Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) je v předstihu informovat provozovatele dotčených stanic, zjistit jejich připomínky a umožnit tak jejich případné zapracování do připravovaného návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Tento návrh změny všeobecného oprávnění poté bude standardně předložen k veřejné konzultaci v souladu s § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmětem záměru ČTÚ na změnu uvedeného všeobecného oprávnění je zavedení evidence některých níže uvedených stanic pro širokopásmový přenos dat. Důvodem pro zavedení této evidence je potřeba zajistit dostatek informací o využívání rádiového spektra, což je nezbytné pro jakákoliv mezinárodní jednání o případné změně tohoto využívání, nasazení nových technologií, umožnění sdílení s jinými radiokomunikačními službami, systémy apod. Tento požadavek je v souladu s trendem transparentnosti a dostupnosti informací o skutečném využívání jednotlivých částí rádiového spektra a navazuje na úsilí týkající se harmonizace využívání rádiového spektra v členských státech Evropské unie. Současně tak vytváří podmínky pro budoucí implementaci nových inteligentních rádiových systémů využívajících tzv. bílých míst, pro jejichž využití jsou geograficky definované informace o využití jednotlivých rádiových kmitočtů (pásem) nezbytné. V neposlední řadě umožní navrhované opatření řešit dlouhodobě přetrvávající nepřípustný stav při sdílení kmitočtových pásem stanicemi pro širokopásmový přenos dat, stanicemi využívajícími rádiové kmitočty na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zejména pak radiolokační služby (meteorologické radiolokátory) a stanicemi necivilních uživatelů, zejména pak řešit vzniklé vzájemné kolize.

Souvisejícím a dalším důvodem zavedení evidence některých stanic je potřeba ČTÚ zjistit intenzitu využití kmitočtových pásem stanicemi pro širokopásmový přenos dat, neboť situace v České republice je značně odlišná od situace v jiných evropských zemích. Informace týkající se intenzity využití těmito stanicemi bude sloužit, jak bylo již uvedeno výše, jako jeden z podkladů i pro probíhající mezinárodní jednání, účelem kterých je zavést účinnější opatření vzájemné ochrany jednotlivých uživatelů rádiového spektra.

Údaje z evidence dotčených stanic budou použity jak pro zajištění ochrany uživatelů rádiového spektra na základě individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a necivilních uživatelů, tak pro zvýšenou a efektivnější ochranu provozovatelů stanic širokopásmového přístupu, kteří provedou evidenci těchto stanic, a to před stanicemi, které nebudou splňovat podmínky revidovaného všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Na základě evidence bude rovněž možné jednoznačně určit, který ze subjektů, mezi nimiž k případné kmitočtové kolizi došlo, má učinit stanovená opatření vedoucí k odstranění vzniklé nekompatibility. ČTÚ předpokládá, že se evidence bude týkat výhradně takových stanic, které mají charakter základnové stanice venkovních sítí nebo které jsou součástí vnějších pevných spojů typu bod-bod.

Záměrem ČTÚ není v žádném případě evidovat takové stanice, u kterých se nepředpokládá cílené vyzařování vně objektů (tj. bezdrátová komunikace je realizována převážně uvnitř domu, budovy) apod. V případě škodlivého rušení stanic, na které se nevztahuje povinnost evidence a které budou zároveň bezdrátově připojeny k síti provozovatele, bude za škodlivé rušení těchto stanic zodpovědný provozovatel této sítě. K tomuto rušení může dojít zejména u stanic, které jsou uvnitř objektů, ale které za účelem bezdrátové komunikace vyzařují vně těchto objektů, nebo také stanic umístěných vně objektů. U sítí typu mesh nebo ad-hoc ČTÚ předpokládá, že za škodlivé rušení způsobované stanicemi bude zodpovědný ten provozovatel sítě, v rámci jehož sítě je tato stanice připojena. Z tohoto důvodu se navrhovaná změna netýká široké veřejnosti, ale pouze provozovatelů zařízení bezdrátově komunikujících vně objektů.

Záměr ČTÚ je rovněž motivován potřebou řešení dlouhodobě neuspokojivého stavu – rušení meteorologických radiolokátorů, které slouží k detekci výrazné srážkové oblačnosti a jsou umístěné na kótách Brdy (střední Čechy) a Skalky u Protivanova (střední Morava). Radiolokátor na kótě Brdy využívá rádiový kmitočet 5 630 MHz a na kótě Skalky rádiový kmitočet 5 645 MHz. V posledních několika letech je i přes opatření přijatá na straně provozovatele meteorologických radiolokátorů (přeladění radiolokátorů, filtrace rušivých signálů) situace nadále neuspokojivá. Rušení radiolokátorů je zaznamenáváno zejména od provozovatelů stanic, kteří neoprávněně používají pevně nastavené kmitočty, resp. provozují svá zařízení v rozporu s podmínkami stanovenými v příslušném všeobecném oprávnění. Tuto skutečnost může široká veřejnost sledovat téměř při kterékoliv vizualizaci radarových měření na obrazovkách svých televizorů. Škodlivé rušení meteorologických radiolokátorů však může vést mj. i k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy, neboť povětrnostní informace získané z meteorologických radiolokátorů jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti letů nad územím ČR a jejich jakékoliv škodlivé rušení je proto nepřípustné. To platí i pro ostatní aplikace využívající informace týkající se počasí, resp. informace z uvedených radiolokátorů (předpověď srážek, možnost vzniku lokálních povodní, apod.).

Připomínky k tomuto záměru můžete zasílat elektronicky na adresu rlan@ctu.cz do 8. 12. 2011.

Odkazy & Download:
Domovská stránka Českého telekomunikačního úřadu
Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání ke 30. září 2011
OZNÁMENÍ o záměru Českého telekomunikačního úřadu zavést evidenci některých stanicGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (7):

Zobrazit starší 30 dnů (7)...

host
7. Dne 06. 12. 2011 v 11:00 zaslal host
Čí je to loby ?
Čí je to loby? O2? Opět někdo likviduje pomalu a jistě konkurenci? Polyká menší struktury? Chce se mi zvracet z našeho státu. :,-(


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA328
Nejvýkonnější varianta univerzálního a bohatě vybaveného vývojového kitu s obvodem ATmega328 společnosti ATMEL je vhodná jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 795 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007