. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Státní energetická inspekce odhalila v loňském roce řadu pochybení

Státní energetická inspekce odhalila v loňském roce řadu pochybení

Inspekce se zaměřila mimo jiné na kontroly fotovoltaických zdrojů (FVE). Jen v této oblasti uložila ve správních řízeních na pokutách cca 10,5 mil. Kč.

Prioritou kontrolní činnosti Státní energetické inspekce (SEI) byla v roce 2013 a na počátku letošního roku kontrola podporovaných zdrojů energie. Inspekce se zaměřila mimo jiné na kontroly fotovoltaických zdrojů (FVE). Jen v této oblasti uložila ve správních řízeních na pokutách cca 10,5 mil. Kč.

SEI prováděla v roce 2013 kontrolní činnosti v řadě oblastí. Kromě FVE a bioplynových stanic (BPS) šlo o kontroly zaměřené na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), výrobu elektřiny a tepla z ostatních obnovitelných a druhotných zdrojů, včetně biomasy, štítkování energetických spotřebičů, kontroly kotlů a klimatizačních systémů a dále na kontrolu průkazů energetické náročnosti budov (PENB). V mnoha případech přitom odhalila nejrůznější pochybení.

Fotovoltaické zdroje (FVE)
SEI prováděla kontroly u výrobců elektřiny z FVE v roce 2013 na základě vlastního podnětu a zejména na základě žádosti ERÚ o prošetření oprávněnosti vyplácení podpory výrobcům z FVE, jejichž výroba v roce 2011 překročila průměrné roční využití instalovaného výkonu 1200 hodin. K 30. dubnu 2014 bylo již zahájeno 244 kontrol výrobců FVE z celkového počtu 1576 subjektů.

SEI rovněž přistoupila na základě požadavku ERÚ ke kontrole 233 licencovaných subjektů FVE, u kterých výroba v roce 2012 překročila roční využití instalovaného výkonu 1400 hodin. V tomto případě bylo provedeno 90 kontrol a v 32 případech bylo zjištěno porušení kontrolovaného zákona a zahájeno 20 správních řízení.

Celkem bylo ve správních řízeních na pokutách uloženo cca 10,5 mil. Kč. V některých případech bylo také zjištěno nesprávné zařazení výrobce FVE z hlediska příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ. Protože v některých případech nesprávné zařazení je možno kvalifikovat jako podvod (rok 2011) nebo dotační podvod (rok 2012), byla kontrola předána orgánům Státního zastupitelství bez projednání ve správním řízení ze strany SEI. Uplatněná výše způsobeného neoprávněného prospěchu u předané kauzy byla v roce 2011 2,4 mil. Kč a 23,5 mil. Kč a v roce 2012 1,3 mil. Kč.

Bioplynové stanice (BPS)
Kontrola BPS, byla ze strany SEI převážně zaměřena na splnění ustanovení ve vztahu k využití 10 % užitečného tepla při výrobě elektřiny. Ve třetím kvartále roku 2013 SEI obdržela od ERÚ podnět ke kontrole bioplynových stanic se zaměřením na výrobny uvedené do provozu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 při vykazování efektivně využitelného tepla, jednalo se o 116 výrobců. V rámci zjištění bylo zahájeno 12 správních řízení pro nedodržení výše uvedeného kritéria, zatím nebylo ukončeno pouze 14 kontrol.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) a Obnovitelné a druhotné zdroje (OZE a DZE)
Ze strany SEI bylo provedeno celkem 169 kontrol, v 32 případech bylo zjištěno porušení předpisů a celková výše uložené pokuty činila cca 1 mil. Kč. Značné množství kontrol bylo ukončeno koncem roku 2013 a zahájení správního řízení se přesunulo do roku 2014. Za prvních pět měsíců udělila SEI prvoinstančně pokuty za porušení ustanovení právních předpisů v oblasti podporovaných zdrojů energie v celkové výši cca 13 mil. Kč.

Při kontrolní činnosti v oblasti KVET byly ze strany SEI zjištěny například nedostatky jako nedodržení úspor primární energie (UPE) a účinnosti či snaha výrobců účelově navyšovat např. celkovou účinnost a UPE, jelikož ERÚ stanovilo cenové kategorie podle výše uvedených fyz. veličin. V oblasti OZE se pak kontrolní činnost SEI především zaměřila na výrobu elektřiny u stávajících a nových zařízení vyrábějící elektřinu z tuhých paliv (biomasy) a kapalných paliv (min. olejů).

Štítkování energetických spotřebičů, ekodesign
V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 139 kontrol zaměřených na dodržování náležitostí označování elektrických spotřebičů uváděných na trh energetickými štítky a 4 kontroly, jejichž předmětem bylo dodržování požadavků na ekodesign spotřebičů umístěných na tuzemském trhu.

U více než 55 % kontrolovaných obchodů bylo shledáno porušení spočívající v nesprávném umístění štítku, správnosti na něm uváděných údajů, použité jazykové mutace, či použití nesprávného příslušného štítku pro daný výrobek. Menší počet porušení byl zjištěn u specializovaných a větších obchodníků. V poslední době se SEI zaměřila též na některé velké internetové prodejce, kde se realizuje v současné době až 60 % objemu prodeje, dle odhadu ČSÚ a tento segment trhu nebyl zatím v minulém období podroben kontrole. SEI proto předpokládá v dalším roce pokračování v kontrolách zejména směrem k internetovým prodejcům.

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
Při vydávání závazných stanovisek ve stavebním řízení, kde je SEI dotčeným orgánem státní správy se u nových staveb provádějí kontroly PENB. V této souvislosti bylo zkontrolováno celkem 1059 PENB a zjištěno, že v řadě případů předkládané průkazy u nových staveb nebo u větších změn stavebních celků vykazují řadu nedostatků a nejsou zpracovány v souladu s prováděcím předpisem. Mezi nejčastěji opakující se závady například patřilo:

  • Chybějící dokument Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nové budovy a větší změny dokončené budovy, a to včetně uvedení data a zpracovatele analýzy
  • Chybějící Závěrečné hodnocení energetického specialisty
  • Textová část PENB nebyla v souladu s barevným Grafickým znázorněním PENB
  • Chybějící vlastnoruční podpisy Energetického specialisty
  • Nesplněné požadavky na energetickou náročnost nové budovy, a to ukazatel neobnovitelné primární energie
  • Chybějící doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy u větší změny dokončené budovy

Uvedené nedostatky v případě podání žádosti o vydání závazného stanoviska k výstavbě nebo rekonstrukci budovy SEI vyžaduje od energetického specialisty v průběhu řízení doplnění podkladů PENB. Současně s tím probíhá kontrola správnosti zatřídění budovy do příslušné kategorie. V těchto případech SEI neuděluje pokuty v rámci správního řízení, ale dokumentaci včetně PENB vrací stavebníkovi k dopracování. Bez toho není ze strany SEI vydáno závazné stanovisko, které je podkladem pro vedené stavební řízení. V případech, kdy PENB vykazuje zásadní nedostatky, dochází k přepočítání údajů uvedených v PENB tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací, a zahajuje se kontrola u energetického specialisty, jenž takto chybný průkaz zpracoval. Následně je vedeno správní řízení o uložení pokuty.

Kontrolní činnost zaměřenou na předložení PENB při prodeji budov zahájila SEI až v posledním čtvrtletí 2013. Bylo zkontrolováno 74 subjektů a při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, tzn., že prodávající při prodeji předložil kupujícímu objektivně zpracovaný PENB. V průběhu prvního čtvrtletí 2014 provedla SEI 15 kontrol a v 6 případech bylo zjištěno porušení zákona, tj. PENB nebyl při prodeji předložen nebo jeho zpracování vykazovalo závažné nedostatky.

Kotle, klimatizační systémy a regulace
Kontrola byla prováděna jak u objektů ve vlastnictví právnických osob a fyzických osob, tak i u objektů ve vlastnictví krajů, měst a obcí a to u bytových objektů, budov občanské vybavenosti a dalších. V rámci kontrol příslušných ustanovení zákona provedla SEI 74 kontrol kotlů, jednu kontrolu klimatizačních systémů a 138 kontrol zaměřených na regulaci otopného systému a měření TV.

Nejčastějšími porušeními zákona byla absence kontroly ze strany energetického specialisty a absence regulačních ventilů na radiátorech v budovách, přestože povinnost instalovat regulační techniku na radiátorech trvá již řadu let.

Za porušení ustanovení zákona o hospodaření energií uložila SEI v roce 2013 prvoinstančně pokuty v celkové výši cca 602 tis. Kč a za pět měsíců v roce 2014 v celkové výši cca 39 tis. Kč.

Zdroj: MPOGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Nano SocketLAN
Miniaturní modul Nano SocketLAN určený ke snadnému připojení jakékoli aplikace do sítě 10/100BaseT Ethernet LAN.
Skladem od 887 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007