. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Vyhodnocení průběhu přechodu na digitální vysílání

Vyhodnocení průběhu přechodu na digitální vysílání

Český telekomunikační úřad, v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, již posedmé vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“), v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“), již posedmé vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech. Zpráva č. 7 obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k termínu září/říjen 2011, informace o stavu rozvoje všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání a zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým a digitálním zemským televizním vysíláním.


Obr. 1: Vysílač Jedlák - Jedlová Hora (Chomutov)

Ke 30. září 2011 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. V září 2011 byla přijata novela zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, kterou byl stanoven termín dokončení procesu přechodu na 11. 11. 2011. Tím však nejsou dotčeny termíny stanovené v TPP pro dokončení procesu přechodu v územních oblastech Jeseník a Zlín.


Obr. 2: Pokrytí signálem ČT1 ke dni 30. září 2011

Vysílací síť 1 (především páteřní síť vysílačů velkého výkonu) je dobudována a v současné době se v této síti řeší problematika zajištění dostatečného pokrytí digitálním signálem v lokalitách, kde kvalitní příjem z vysílačů velkého výkonu není možný. Dokrývání jednotlivých lokalit se přesunulo především do územních oblastí Zlín a Jeseník. V souvislosti s realizací digitálních opakovačů v jednotlivých lokalitách však přetrvává v některých případech řada nepředvídatelných technických problémů. Po spuštění opakovačů do reálného provozu se prokázalo, že není možné v některých lokalitách pro zajištění dostatečného příjmu využít principu tzv. jednofrekvenční vysílací sítě (tzn. využít pro dokrytí místního vysílání shodného rádiového kanálu s vysílačem velkého výkonu, který v dané oblasti základní pokrytí zajišťuje). Na základě provedených měření kvality příjmu vysílání v daných podmínkách je tak nezbytné pro takové lokality vyhledat a použít jiný rádiový kanál.


Obr. 3: Pokrytí digitálním síte 1 a umístění vysílačů ke dni 30. září 2011

V případech, kde si již diváci zajistili úpravu přijímacích systémů (především se to týká společných anténních rozvodů), je pak bohužel nezbytné investovat další finanční prostředky na nové úpravy. Protože se však jedná o předem nepředvídatelné problémy, je třeba počítat s možností, že v určitých případech mohou být pro zajištění dostatečně kvalitního příjmu využity i rádiové kanály rozdílné od kanálů místně příslušných vysílačů velkého výkonu. ČTÚ ve spolupráci s operátory vysílacích sítí přijal potřebná opatření a postupy, které by měly vést ke zvýšení informovanosti veřejnosti a tím i k minimalizaci negativního dopadu případných změn vysílacích kanálů na diváky.

Vyhodnocení pokrytí jednotlivých územních oblastí ke 30. září 2011
Na základě stavu provozovaných vysílačů pro šíření zemského analogového a digitálního televizního vysílání ke dni 30. září 2011 provedl ČTÚ postupem podle vyhlášky výpočty pokrytí území České republiky pro celoplošné televizní programy šířené analogově i výpočty pokrytí pro jednotlivé digitální vysílací sítě 1 až 4. Tyto výpočty jsou v souladu s vyhláškou provedeny tak, aby bylo možné posuzovat jak rozsah pokrytí obyvatel České republiky tak i rozsah pokrytí území České republiky. Výsledky výpočtů pro Českou republiku i pro jednotlivé územní oblasti jsou uvedeny v následujících tabulkách.Tab. 1: pokrytí obyvatel České republiky a obyvatel v jednotlivých územních oblastech televizním signálem uvedené v procentech (výpočet proveden jednotně metodou ITU-R P.1546-2 s korekčním faktorem na CA, bez morfologie)


Tab. 2: odvozený počet obyvatel pokrytých televizním signálem v České republice a jednotlivých územních oblastech (stanovení odvozeného počtu obyvatel provedeno jednotně postupy podle vyhlášky)

Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi vypočtené postupy podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání, u sítě 1 dosáhlo téměř 100 %, u vysílací sítě 2 dosáhlo 95 % a u vysílací sítě 3 hodnoty přes 91 %. Vysílací síť 4 zajišťuje stále pokrytí pouze pro 23 % obyvatel České republiky (Praha, Brno, Ostrava). Přechod analogového vysílání původních celoplošných programů na vysílání digitální však zajišťují pouze vysílací sítě 1 a 2, zatímco vysílací sítě 3 a 4 jsou využity pro šíření programů nových.

V případě analogového vysílání se vypočtené aktuální pokrytí obyvatel České republiky snížilo u programu ČT1 na 24,8 % z původních 99,6 %, u programu ČT2 kleslo na 0,1 % z původních 90,8 %, u programu Nova kleslo na 26,4 % z původních 97,7 % a u programu Prima na 17,5 % z původních 73 %.

S ohledem na podmínky pro zajištění minimálního rozsahu pokrytí digitálním signálem v dané územní oblasti před ukončením analogového televizního vysílání uvedené v § 8 odst. 5 TPP pro provozovatele vysílání s licencí, je v tab. 3 uvedeno vypočtené pokrytí území České republiky a jednotlivých územních oblastí televizním signálem.


Tab. 3: pokrytí území České republiky a jednotlivých územních oblastí televizním signálem uvedené v procentech (výpočet proveden jednotně metodou ITU-R P.1546-2 s korekčním faktorem na CA, bez morfologie)

Plnění harmonogramu TPP
Celý čtyřletý proces přechodu na digitální vysílání byl řešen prakticky plně v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Provoz dominantních vysílačů v jednotlivých územních oblastech byl ve většině případů zahajován v nejzazším termínu stanoveném v příloze 2 TPP. Díky předstihu v zahájení provozu v územních oblastech Zlín a Jeseník ve vysílací síti 1 se v těchto územních oblastech ještě více prodloužilo časové období mezi zahájením digitálního vysílání ve vysílací síti 1 a ve vysílacích sítích 2 a 3. Tento stav byl částečně kompenzován předčasným zahájením provozu DVB-T vysílačů Zlín a Jeseník ve vysílací síti 3. S ohledem na programové obsazení této vysílací sítě se však nepodařilo divákům v těchto územních oblastech zajistit možnost příjmu stávajících celoplošných programů Nova a Prima jednotně prostřednictvím digitálního vysílání. Tato skutečnost bude pravděpodobně hlavním důvodem k odlivu diváků na jinou, převážně satelitní platformu.

Přes tyto skutečnosti se však naplnil hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností.


Obr. 4: Možnost souběžného příjmu jednotlivých programů šířených analogově a digitálně v příslušných vysílacích sítích k termínu 30. září 2011

Po zahájení DVB-T vysílání v územních oblastech Jeseník a Zlín ve vysílací síti 2 (říjen, respektive listopad 2011) tak rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 naplní hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností.

Z hlediska České televize bude stávající analogové vysílání programů ČT1 a ČT2 zcela ukončeno k termínu 30. listopadu 2011. Do 30. června 2012 tak bude v České republice přetrvávat pouze analogové vysílání programu Nova a Prima, a to po termínu 11. 11. 2011 jen v územních oblastech Jeseník a Zlín. O termínech ukončení těchto vysílání rozhodnou jeho provozovatelé, tj. společnosti CET 21 spol. s r.o. a FTV Prima, spol. s r.o. a to nejpozději do 30. června 2012.

Závěrečné zhodnocení
Od zahájení procesu digitalizace postupovaly dotčené subjekty (provozovatelé vysílání i operátoři vysílacích sítí) v souladu s postupy a harmonogramem stanoveným v TPP. I v případech, kdy v některých územních oblastech došlo ke změně rádiového kanálu oproti TPP, ať již z důvodu potřeby zajistit práva provozovatelů vysílání s regionální licencí či z jiných technických důvodů, neměly tyto změny negativní dopad na diváky. S postupujícím procesem digitalizace se zřetelně prokázalo, že diváci byli na přechod vždy velmi dobře připraveni a naopak by uvítali jeho urychlení.

Zatímco při zahájení přechodu v roce 2008 bylo v prvních čtyřech územních oblastech (Plzeň, Praha, České Budějovice a Ústí nad Labem) zahájeno digitální vysílání všech tří vysílacích sítí s minimálním odstupem (1 - 2 měsíce), v dalších územních oblastech počínaje rokem 2009 se tento odstup prodloužil na 10 – 12 měsíců. Tuto skutečnost vnímalo mnoho diváků velmi negativně a raději pro příjem televizního vysílání zvolili jinou platformu, zpravidla satelitní příjem.

Přes skutečnost, že TPP neřeší konkrétní postup převedení regionálního analogového vysílání šířeného na sdílených kmitočtech s programem Prima, podařilo se v průběhu druhé poloviny roku 2010 a v roce 2011 zajistit technické podmínky pro možnost vstupu regionálního vysílání v plném rozsahu. Práva držitelů regionálních licencí se podařilo naplnit pouze díky přijetí novely zákona, která rozšířila důvody pro nárok na čerpání prostředků z radiokomunikačního účtu i na operátory vysílacích sítí pro případ úhrady nákladů vynaložených v průběhu přechodu na digitální vysílání na zajištění regionalizace vysílací sítě. Operátor vysílací sítě 2, ve které je šířen program Prima, proto postupně doplnil jednotlivé DVB-T vysílače o potřebnou technologii. Prakticky ve všech případech se podařilo zahájit provoz regionálního vysílání nejpozději k termínu ukončení analogového vysílání v dané územní oblasti.

V průběhu první poloviny roku 2011 došlo k ukončení analogového vysílání na významné části území České republiky. V územních oblastech Jihlava, Brno a Trutnov byly na jaře roku 2011 vypnuty nejen vysílače velkého výkonu, ale i značná část televizních převáděčů. Analogové televizní vysílání tak přetrvává pouze v omezené části Moravy.

V souladu se zněním zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a který byl počátkem září odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou, se za den dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice považuje 11. listopad 2011. Tento termín se vztahuje především k problematice řešené zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (licencování a registrování televizních programů apod.). Technická stránka procesu přechodu bude dokončena v souladu s postupy a harmonogramem uvedeným v TPP. To znamená, že k definitivnímu vypnutí analogového vysílání v územních oblastech Zlín a Jeseník dojde k termínu 30. 6. 2012.

Rozhodnutí o termínu dokončení procesu přechodu na digitální vysílání k 11. 11. 2011 by mohlo přispět především k urychlení možnosti vstupu nových digitálních programů do stávajících vysílacích sítí. V současné době není plně obsazena kapacita datového toku ve vysílacích sítích 3 a 4. Jejich další rozvoj je plně závislý na zájmu provozovatelů vysílání na šíření dalších programů formou terestrického vysílání.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu jarních měsíců realizován již šestý rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu budou zveřejněny následně po jejich zpracování. Podrobnější výsledky provedených výpočtů včetně grafického zobrazení naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci.

Odkazy & Download:
Domovská stránka Českých Radiokomunikací
Domovská stránka Českého telekomunikačního úřadu
Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání ke 30. září 2011
Stránky ČTÚ věnované digitalizaciGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (4):

Zobrazit starší 30 dnů (4)...

host
4. Dne 02. 11. 2011 v 20:30 zaslal host
Bez titulku
Nejlepší je, řídit si podle digitální televize hodinky. :-D


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PBTM s externí anténou
Modul s BTM-112 od firmy Rayson usnadňuje jeho použití a doplňuje modul o konektor pro připojení externí ziskové antény.
Skladem od 389 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007